Werken aan kwaliteit

Werken aan kwaliteit

De Aanvullende Mantelzorg Vereniging Nederland is de branchevereniging voor organisaties die professionele mantelzorgdiensten leveren aan particulieren. Landelijke en regionale leveranciers werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. De AMVN vertegenwoordigt inmiddels een aantal grote landelijke spelers.

Kwaliteit vraagt voortdurend aandacht

We stimuleren de discussie over de kwaliteit van de particuliere mantelzorgdienstverlening van onze leden en zullen komend jaar de kwaliteit gaan borgen van de diensten op meerdere manieren: met een huishoudelijk reglement, klachtenprocedure, actieve toetsing van nieuwe en zittende leden en themabijeenkomsten.

Huishoudelijk Reglement en Statuten

De AMVN zal met het Huishoudelijk Regelement en de Statuten aangeven op welke wijze haar leden deskundig, verantwoord, respectvol en integer mantelzorgdiensten levert. Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten maakt de leden van de AMVN aanspreekbaar op de kwaliteit van hun werk. Het Reglement en de Statuten dienen  als ‘basis voor gesprek’ tussen partijen over het werk van de leden. Ook biedt het de ‘basis voor gesprek’ tussen de leden onderling met als doel de branche maatschappelijk goed te laten functioneren.

Klachtenprocedure

De AMVN staat open voor klachten over zijn leden. Bestuur, klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan de klachtenprocedure. Na hoor en verhoor en een gesprek tussen klager en bureau, toetst het bestuur de klacht. Het bestuur zoekt in het gesprek met de betrokken partijen een oplossing die wordt vastgelegd in een bindend bestuursbesluit. Tegen het bestuursbesluit is beroep mogelijk bij de klachtencommissie. Het bestuur kan sancties vaststellen, met royement als uiterste mogelijkheid. Voor klachten verzoeken wij u ons via de contactpagina te benaderen.

Beoordeling nieuwe leden

De AMVN toetst alle organisaties die zich melden voor het lidmaatschap. Bij positief resultaat wordt de aanmelding voorgelegd aan de leden die op inhoudelijke gronden – met de het Huishoudelijk Reglement en de Statuten als basis – bezwaar kunnen maken.

Themabijeenkomsten

De AMVN werkt aan kwaliteit via bijeenkomsten met leden, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties over actuele ontwikkelingen in het werkveld. Ontwikkelingen worden vanuit het perspectief van de bureaus belicht en bediscussieerd: kennis- en maatschappelijk inhoudelijk. De AMVN biedt de mogelijkheid om in informele sfeer te praten over de praktijk van alledag en zo van elkaar te leren.

Wilt u lid worden?

Dien uw aanvraag online in.